Договір Оферти

Публічна оферта про надання добровільної благодійної пожертви

Ця оферта, адресована невизначеному колу осіб – фізичним і юридичним особам – відвідувачам сайту в мережі Інтернет: https://fundhelpukrainians.org/ (далі – Сайт), далі іменовані «Благодійник», і є офіційною і публічною пропозицією Благодійної організації «БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД ДОПОМОГИ УКРАЇНЦЯМ, далі іменується «Фонд», в особі директора Лапань Володимира Петровича, що діє на підставі Статуту, укласти договір благодійного добровільного пожертвування (далі – договір), предмет і істотні умови якого вказані нижче.

Терміни та визначення

Акцепт – повне і безумовне прийняття Публічної оферти шляхом вчинення дій по здійсненню грошового переказу за допомогою платіжних форм і засобів розміщених на Сайті, а також шляхом перерахування грошових коштів на розрахунковий рахунок Фонду через установи банків. Моментом Акцепту є дата зарахування коштів на розрахунковий рахунок Фонду.

Добровільна благодійна пожертва

Добровільна благодійна пожертва – здійсненна Благодійником грошовий переказ для досягнення цілей, завдань, напрямів та видів статутної діяльності Фонду відповідно до Договору та Закону України «Про благодійну діяльність та благодійні організації».

Предмет договору

Предметом цього договору є безоплатна передача Благодійником на користь Фонду грошових коштів для досягнення цілей, завдань, напрямів та видів статутної діяльності Фонду. Акцепт Договору означає, що Благодійник згоден з усіма його положеннями, він повною мірою усвідомлює предмет Договору і мету збору пожертв. Договір укладається шляхом безумовного та повного приєднання Благодійника до цього Договору та прийняття всіх істотних умов Договору. Благодійник і Фонд, керуючись ст. 207, ч. 2 ст. 639, ст.ст. 641, 642 Цивільного кодексу України, ст. 7 Закону України «Про благодійну діяльність та благодійні організації», погоджуються, що Договір вважається укладеним у письмовій формі без підписання письмового примірника Сторонами з моменту вчинення Благодійником дій, передбачених Договором, що свідчать про згоду дотримуватися умов Договору. Договір розміщено на сайті  у вільному доступі та у спосіб, що забезпечує ознайомлення зі змістом цього Договору кожної особи, що звертається до Фонду. Благодійник не може запропонувати свої умови Договору.

Права і обов’язки Сторін

Фонд має право:

  • отримувати добровільні благодійні пожертви і використовувати їх для досягнення цілей, завдань, напрямів та видів статутної діяльності Фонду відповідно до Договору та Закону України «Про благодійну діяльність та благодійні організації».
  • за проханням Благодійника надавати звіт про отриману добровільну благодійну пожертву та її використання.

Благодійник має право:

  • перерахувати добровільну благодійну пожертву на рахунок Фонду у спосіб зазначений у Договорі;
  • попросити звіт з використання добровільного благодійного пожертвування.

Місце проведення збору коштів

Збір добровільних благодійних пожертв проводиться на території будь – якої з країн світу.

Термін збору коштів

Збір добровільних благодійних пожертв триває до моменту ліквідації Фонду, якщо інший термін не буде визначено Фондом.

Порядок загального доступу до звітів Фонду

Доступ до звітів Фонду здійснюється шляхом розміщення їх на Сайті.

Інша інформація може надаватися Фондом в порядку і в терміни, передбачені законодавством України.

Всі витрати по сплаті сум, пов’язаних з перерахуванням пожертвування, несе Благодійник.

Інші умови

Людина, що здійснює пожертвування на адресу конкретного проекту, дає згоду на їх перерозподіл/використання в інших проектах (наприклад якщо збір коштів закритий або не актуальний).

Благодійник самостійно визначає розмір добровільного благодійного пожертвування.

Пожертва є добровільною та не підлягає поверненню.

Благодійник несе відповідальність за достовірність інформації, зазначеної при перерахуванні Пожертви.

З метою дотримання Закону України «Про захист персональних даних» і належного виконання умов Договору Благодійник дає згоду на обробку персональних даних.

До відносин між Благодійником і Фондом застосовуються положення українського законодавства.

ЗГОДА на обробку персональних даних. Користуючись даним сайтом, відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» від 01 червня 2010 року No 2297-VI, Ви надаєте згоду
БО «БФДУ» на обробку, збирання, реєстрацією, накопичення, зберігання, адаптування, зміну, поновлення, використання Ваших та/або людини, представником якої Ви, є персональних даних: прізвище, ім’я інші дані, з метою забезпечення відносин у сфері бухгалтерського обліку, податкових відносин, відносин у сфері звітності та інших відносин, що вимагають обробки персональних даних.